วันพุธที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2555

สวัสดี...ตำบลคูขาด

ประวัติความเป็นมา : ตำบลคูขาด ได้แยกตัวออกจากตำบลเมืองคง เมื่อปี พ.ศ. 2512 แรกเริ่มแบ่งออกเป็น 14 หมู่บ้าน ปัจจุบัน แบ่งการปกครองออกเป็น 21 หมู่บ้าน ได้แก่....
     หมู่ ๑ บ้านปอบิด
     หมู่ ๒ บ้านเมืองคง
     หมู่ ๓ บ้านคูขาด
     หมู่ ๔ บ้านโนนแดง
     หมู่ ๕ บ้านหนองหว้าน้อย
     หมู่ ๖ บ้านดอนยาง
     หมู่ ๗ บ้านน้อย
     หมู่ ๘ บ้านหนองหนาด
     หมู่ ๙ บ้านโคกเสี่ยว
     หมู่ ๑๐ บ้านสานิตย์ นานอก
     หมู่ ๑๑ บ้านโคกเพ็ด
     หมู่ ๑๒ บ้านหนองหว้า
     หมู่ ๑๓ บ้านเหล่า
     หมู่ ๑๔ บ้านวังยาว
     หมู่ ๑๕ บ้านดอนเต็ง
     หมู่ ๑๖ บ้านสนวน
     หมู่ ๑๗ บ้านคงถาวร
     หมู่ ๑๘ บ้านโนนตาแก้ว
     หมู่ ๑๙ บ้านโนนทัน
     หมู่ ๒๐ บ้านโนนไร่พัฒนา
     หมู่ ๒๑ บ้านโนนตาลพัฒนา
ภูมิประเทศ : เป็นที่ราบลุ่มสลับที่ดอน ตอนกลางและตอนใต้ของตำบลเป็นที่ลุ่ม ส่วนทางทิศตะวันออกและทิศเหนือ เป็นที่ดอน
อาณาเขต : ทิศเหนือติดกับ อบต.เสมาใหญ่ อ.บัวใหญ่
                ทิศใต้ติดกับ อบต.ขามสมบูรณ์,อบต.ดอนใหญ่ อ.คง
                ทิศตะวันออกติดกับ อบต.โนนตาเถร อ.โนนแดง
                ทิศตะวันตกติดกับ อบต.เมืองคง อ.คง
ประชากร : มีประชากรทั้งสิ้น 10,493 คน และ มี 2,082 หลังคาเรือน
                 อาชีพหลัก ทำนา( กสิกรรม ) อาชีพเสริม ทอเสื่อกก,ทอผ้า
สถานที่สำคัญ : อบต.คูขาด,วัดปอบิด,วัดเมืองคง,วัดกู่สนวน,วัดโคกเสี่ยว,วัดบ้านน้อยและวัดหนองหว้า


ขอบคุณองค์การบริหารส่วนตำบลคูขาดที่ให้ข้อมูลครับ


ไม่มีความคิดเห็น: